Carmel College

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục New Zealand về kết quả NCEA, học sinh trường Carmel College ở các trình độ 1, 2 và 3 thực hiện tốt hơn mức trung bình của cả nước.[…]

Xem thêm
Liên hệ ngay
Hotline: +84-913734944

Gửi thông tin liên hệ